44 631-81-36 Kancelaria  881-159-365 Ksiądz proboszcz
 

Historia powstania Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

top feature image

Historia powstania Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

Historia powstania Zgromadzenia 

Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi powstało się w Indiach w Otacamund. Zrodziło się z misyjnych potrzeb Kościoła. Papież Pius IX zatwierdził je 6 stycznia 1877 roku w Uroczystość Objawienia Pańskiego, która stała się patronalnym świętem Zgromadzenia.

Założycielką jest Francuska, Helena de Chappotin, o imieniu zakonnym Maria od Męki Pańskiej. Od samego początku istnienia Zgromadzenie miało charakter uniwersalny. Jesteśmy katoliczkami pisała Założycielka i musimy pragnąć, by nasze powołanie było powszechne jak Kościół, nasza Matka. Ten uniwersalny wymiar powołania czerpała z kontemplacji odkupieńczej misji Chrystusa, który stał się Człowiekiem i umarł na krzyżu za wszystkich ludzi.

Miejmy szerokie spojrzenie zachęcała Założycielka – które obejmuje cały świat. Nie miejmy do nikogo uprzedzeń. Niech  miłość w nas sprawi, byśmy odczuwały potrzebę modlitwy za całą ziemię. Ona potrzebuje Boga. My Franciszkanki Misjonarki Maryi mamy jeden kraj – cały świat do nas należy… Naszą polityką jest miłość i tak, jak miłość jest powszechna, nie możemy o nikim zapomnieć, ani nikogo wykluczyć. Słowa te miały bardzo swoisty wydźwięk w epoce, w której misje były mocno naznaczone wpływami kolonialnymi państw europejskich. Założycielka akceptowała pomoc krajów, z których pochodziły jej siostry, zachowując jednocześnie pełną niezależność i nie pozwalając na ingerencję w sprawy misji.

Od początku ideałem Zgromadzenia było formowanie wspólnot międzynarodowych, które same z siebie mają być ewangelizujące. Takie wspólnoty zapowiadają i przygotowują pełnię Królestwa, w którym wszystkie narody pojednane będą tworzyły jeden lud Boży. Dzisiaj jesteśmy z 78 narodowości i jest to nasze największe bogactwo.

Od początku istnienia Franciszkanki Misjonarki Maryi były posyłane przez Kościół. Uniwersalizm posłań przejawiał się w tym, że siostry osiedlały się według pragnienia Stolicy Apostolskiej w misjach zagranicznych najbardziej niebezpiecznych i oddalonych oraz na braku specjalizacji działań apostolskich. Siostry podejmują zaangażowania odpowiadające na znaki czasu oraz potrzeby lokalnego Kościoła i społeczności, w których żyją.

Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi powstało w czasach, gdy działalność misyjna zgromadzeń żeńskich była bardzo znikoma i przyporządkowana działalności misyjnej zgromadzeń męskich. Mimo wszelkich ograniczeń i w większości pionierskich zadań Założycielka, bł. Maria od Męki Pańskiej stworzyła swoistą i zawsze aktualną duchowość misyjną. Naszym działaniom ewangelizacyjnym od początku istnienia Zgromadzenia towarzyszy inkulturacja. Przejawia się ona w nauce języków tubylczych, przyswajaniu zwyczajów ewangelizowanych krajów np. sposobu odżywiania, mieszkania, a nawet jakiejś części ubierania się. Siostry nie europeizowały powierzonych sobie dzieci. W sierocińcach, szkołach adoptowano wszystkie zwyczaje miejscowe. Inną formą inkulturacji było docenienie i reprodukcja miejscowej sztuki hafciarskiej, tkackiej i wszelkiego rodzaju sztuki ludowej. Drukarnie na misjach wydawały książki, pomoce liturgiczne, katechizmy, Pismo św. w językach tubylczych.

Szybki rozwój Zgromadzenia, był spowodowany odpowiedzią na znaki czasu. Od 1895 roku zakładanie nowych fundacji uległo niezwykłemu przyśpieszeniu. Średnio były to dwie propozycje tygodniowo. W chwili śmierci Założycielki w 1904 roku Zgromadzenie miało placówki na czterech kontynentach (z wyjątkiem Oceanii) i trzy tysiące członkiń.

Pierwszym polem działalności sióstr była bezpośrednia ewangelizacja. Poza przygotowaniem do sakramentów siostry starały się o formację apostołów świeckich, by ci z kolei ewangelizowali swoje środowiska. Szczególną formą tego apostolatu była promocja kultu eucharystycznego, którego nasze kaplice były centrami. Działalność sióstr na polu edukacji miała korespondować z rozwojem społeczności, w których żyły siostry i uwzględniać w szczególny sposób promocję kobiet i ich formację ludzką, religijną i zawodową. Siostry zakładały szkoły podstawowe, zawodowe oraz kolegia z internatami dla dziewcząt. Tu też formowano nauczycielki świeckie, które współpracowały z misjonarzami w chrześcijańskiej edukacji. Innym polem działalności była służba zdrowia. Siostry zakładały przychodnie, szpitale, hospicja dla ludzi starszych i chorych, wizytowały chorych w domach, pracowały w leprozoriach. W sierocińcach siostry przyjmowały i wychowywały opuszczone dzieci. Kobietom wykorzystywanym w nieludzki sposób w fabrykach proponowały pracę w zakładanych przez siebie licznych pracowniach. Zachęcone encykliką Leona XIII „Rerum novarum” aktywnie włączyły się w liczne dzieła na rzecz robotników i ich rodzin oraz do pomocy emigrantom. Założycielka rozumiała również konieczność nowoczesnej ewangelizacji, którym był apostolat poprzez katolickie książki i prasę. Pierwsze nasze drukarnie powstały w Europie jak również na misjach.

Charyzmat Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi mocno osadzony w życiu i posłannictwie Kościoła jest stale aktualny i wydaje owoce świętości życia. Pierwszym jest śmierć męczeńska siedmiu Franciszkanek Misjonarek w Chinach  9 lipca 1900 roku podczas powstania Bokserów. Kościół przypieczętował tę ofiarę ogłaszając je błogosławionymi 24 listopada 1946 roku i kanonizując 1 października 2000 roku. Innym owocem była beatyfikacja zmarłej 7 kwietnia 1905 roku w Chinach młodej siostry Włoszki, Marii Assunty Pallota. Uroczystość beatyfikacji miała miejsce 7 listopada 1954 roku. W Niedzielę Misyjną 20 października 2002 roku odbyła się beatyfikacja Założycielki, Marii od Męki Pańskiej.

Obecnie Zgromadzenie liczy ok. 7000 sióstr i jesteśmy obecne w 78 krajach świata oraz pochodzimy z 79 narodowości. Tam gdzie jest to możliwe żyjemy we wspólnotach międzynarodowych.

Dodaj komentarz

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram